• minimálna objednávka je 1 balenie (6 ks fliaš), maximalne 2 balenia.
 • Pa&Pa art má povinnost vybaviť objednávku, odoslať objednaný tovar na adresu uvedenú v objednávke
 • odoslané objednávky sú záväzné
 • odoslaním objednávky zákazník potvrdzuje súhlas s obchodnými podminkami a reklamačným poriadkom vinomanak.sk
 • potvrdenie prijatej objednávky bude prevedené e-mailom na adresu uvedenú v objednávke
 • v zásielke spoločne s tovarom bude vložený daňový doklad slúžiaci súčasne ako predajný doklad pre prípadnú reklamáciu

Výhrada vlastníctva

Predmet kúpy je vlastníctvom kupujúceho po zaplatení tovaru.

Dodanie predmetu kúpy

Kupujúci potvrdzuje, že si predmet kúpy vybral v súlade s ponukou predávajúceho v on-line obchode vinomanak.sk. Kupujúci prehlasuje, že s podmienkami kúpy je oboznámený, sú pre neho zrozumiteľné a tieto podmienky sa zaväzuje dodržiavať.

Predávajúci sa zaväzuje dodať predmet kúpy kupujúcemu podľa stanoveného expedičného času daného produktu od zaplatenia objednávky, ak nie je dohodnuté inak.

Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny ceny uvedenej v informačných materiáloch na základe ktorých kupujúci predmet kúpy vybral, ak zmena ceny nastane na základe skutočností, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť v čase od podpísania zmluvy kupujúcim až do jej doručenia do sídla predávajúceho. Kupujúci sa zaväzuje akceptovať zmenu ceny bez zrušenia tejto kúpnej zmluvy, ak táto nepresiahne 10% z pôvodnej ceny tovaru.

Pokiaľ zmluvné strany dohodli v konkrétnych prípadoch podľa týchto všeobecných podmienok zaplatenie zmluvnej pokuty, je túto kupujúci povinný zaplatiť aj v prípade, že porušenie povinností nezavinil. Týmto ustanovením nie je dotknutý nárok na náhradu škody.

Akékoľvek zmeny a doplnky týchto obch. podmienok sú možné len písomne vzájomnou dohodou zmluvných strán, formou písomného dodatku.

Obchodné podmienky nadobúdajú platnosť aj účinnosť dňom zaplatenia tovaru kupujúcim.

Záruka

Na každý predávaný tovar, sa vzťahuje záručná doba 24 mesiacov, pokiaľ pri tovare nie je uvedené inak. Záručná doba začína plynúť v deň odovzdania tovaru k doručeniu Slovenskej pošte alebo kuriérskej službe. Práva a povinnosti kupujúceho sa riadia podľa Občianskeho zákonníka.

Cena objednávky

Konečná cena objednávky je zložená z ceny výrobku a čiastky za balné a dopravu.

Reklamácie

Predávajúci nie je zodpovedný za prípadné škody spôsobené dopravcom (Slovenská pošta, kuriér). Ak sa hodnoverne preukáže, že dodaný tovar bol vyexpedovaný v zlej kvalite (pokazený), kupujúci má právo na jeho bezplatnú výmenu za tovar v rovnakej hodnote. Pričom však kupujúci musí znášať náklady na jeho opätovnú dopravu na miesto určenia ako aj náklady na vrátenie pokazeného tovaru do vinomanak.sk. Predávajúci v tomto prípade nevracia kupujúcemu cenu za prvú prepravu. Predávajúci neručí za závady spôsobené prepravcom (rozbitie fliaš a pod.)

Kupujúci je povinný tovar skontrolovať bez zbytočného odkladania po jeho prevzatí.

Reklamácie sú vybavované telefonicky (v pracovných dňoch od 08:00 - 17:00), e-mailom na predaj@vinomanak.sk alebo poštou.

Pri zaslaní poštou musí byť balík viditeľne označený slovom "REKLAMÁCIA" a obsahovať:

 • reklamovaný tovar (vrátane kompletného príslušenstva)
 • kópiu faktúry a doklad o dodaní a zaplatení tovaru
 • popis závady
 • kontaktné údaje kupujúceho (spiatočná adresa, tel.číslo, e-mail)

Tovar, ktorý bude zaslaný na náklady predávajúceho nebude prijatý. Spiatočnú cestu (po vybavení oprávnenej reklamácie) hradí predávajúci. V prípade neoprávnenej reklámacie bude kupujúcemu účtovaný manipulačný poplatok podľa aktuálneho cenníka a tovar bude na náklady a riziko kupujúceho zaslaný na jeho uvedenú adresu.

Predávajúci nepreberá odpovednosť za škody vyplývajúce z používania produktov, funkčných vlastností a škôd z neodborného používania produktov, rovnako ako škôd spôsobených vonkajšími udalosťami a chybnou manipuláciou. Na závady tohoto pôvodu se nevzťahuje ani poskytnutá záruka. Záruka se nevzťahuje na závady vzniknuté zlou obsluhou, neodborným, alebo neprimeraným zaobchádzaním a zlou údržbou. Záruka se tiež nevzťahuje na poškodenie zariadenia nadmerným mechanickým opotrebovaním. Záruka se nevzťahuje na opotrebenie veci spôsobené jej obvyklým používaním.

U vecí predávaných za nižšiu cenu sa záruka nevzťahuje na vady, pre ktoré bola nižšia cena dojednaná. Záruka se nevzťahuje na tovar s porušenými ochrannými pečaťami, informatívnymi nálepkami, sériovými číslami atd. Záruka se ďalej nevzťahuje na poškodenie, ktorá vznikla:

 • mechanickým poškozením tovaru
 • používáním tovaru v podmienkach, které nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou
 • neodborným zachádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar
 • tovar bol poškodený nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore s podmenkami uvedenými v dokumentácii alebo všeobecnými zásadami
 • tovar, který bol upravovaný zákazníkom
 • tovar bol poškodený prírodnými živlami alebo vyššou mocou

Možnost odstúpenia od zmluvy

Predávajúci má právo odstúpiť od dodávky tovaru v prípadoch, ak:

 • kupujúci pre účely kúpy tovaru predloží neplatné, prípadne akýmkoľvek spôsobom sfalšované doklady,
 • kupujúci neprevezme z dôvodov spočívajúcich na jeho strane predmet kúpy v riadne avizovanom termíne.

Kupujúci môže u predávajúceho uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči alebo prostredníctvom formulára na odstúpenie od zmluvy zaslaného na poštovú adresu predávajúceho a to Mgr. Miroslav Pantúček Pa&Pa art, Moyzesova 1909/1B, 020 01 Púchov. Formulár na odstúpenie od zmluvy je možné stiahnuť TU (kliknutím sem sa Vám zobrazí formulár na odstúpenie od zmluvy).

Odstúpenie od kúpnej zmluvy prostredníctvom formulára na odstúpenie od zmluvy podľa prechádzajúceho bodu týchto všeobecných obchodných podmienok musí obsahovať údaje v ňom požadované a to najmä presnú špecifikáciu tovaru, dátum objednania, meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov, adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov, podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov, spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie najmä číslo účtu a/alebo poštovú adresu, dátum. Kupujúci je odstúpením od kúpnej zmluvy povinný doručiť predávajúcemu tovar, dokladu o zaplatení a pod. a podľa možnosti v originálnom obale a to zaslaním na adresu Mgr. Miroslav Pantúček Pa&Pa art, Moyzesova 1909/1B, 020 01 Púchov. Pokiaľ kupujúci odstúpením od zmluvy zasiela predávajúcemu tovar spolu s dokladom o zaplatení a pod. (ďalej aj ako „tovar“) na adresu podľa predchádzajúcej vety prostredníctvom Slovenskej pošty, a. s., môže tak urobiť len prostredníctvom služby s názvom „Balík na adresu“. Tovar zaslaný kupujúcim prostredníctvom služby s názvom „Balík na poštu“ a zásielky na dobierku predávajúci nepreberá. Odporúčame tovar poistiť.

Ak kupujúci odstúpi od zmluvy, zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca so zmluvou, od ktorej kupujúci odstúpil.

Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak kupujúci zašle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

Vrátenie tovaru

Ak by Vám objednaný tovar z akéhokoľvek dôvodu nevyhovoval, jednoducho nám ho do 14 kalendárnych dní od prevzatia zásielky zašlite späť formou balíka. Tovar zaslaný dobierkou nebude prijatý. Za každý vrátený tovar Vám obratom zašleme peniaze za vrátený tovar (bez poštovného) prevodom na Váš bankový účet. V prípade ak chcete tovar vrátiť bez udania dôvodu je možné vrátiť iba tovar nepoužitý, nepoškodený a v pôvodnom obale.

Osobné údaje a ich ochrana

Správcom osobných údajov je Mgr. Miroslav Pantúček Pa&Pa art, IČO 43451161, Moyzesova 1909/1B, 020 01 Púchov pre nižšie uvedené účely v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

V zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov súhlasím so spracúvaním mojich osobných údajov pre účtovné účely a potreby doručovateľskej firmy. Kupujúci resp. dotknutá osoba (ďalej ako „kupujúci“ alebo „dotknutá osoba“) poskytuje osobné údaje predávajúcemu dobrovoľne za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a ďalšej komunikácie s ním. Účelom spracúvania týchto osobných údajov je vystavenie daňového dokladu, predzmluvné vzťahy, identifikácia kupujúceho, potvrdenie objednávky a to telefonicky alebo prostredníctvom elektronickej pošty, doručenie tovaru. Dotknutá osoba odoslaním objednávky vyjadruje svoj dobrovoľný súhlas so spracovaním osobných údajov na stránke www.vinomanak.sk, aby predávajúci spracoval a uschovával jej osobné údaje v rozsahu titul, meno, priezvisko, adresa doručenia, e-mailová adresa.

Vaše osobné údaje nezverejňujeme, nesprístupňujeme, neposkytujeme žiadnym iným subjektom, s výnimkou organizácií, s ktorými je spolupráca nevyhnutná pre správne vybavenie Vašej objednávky. Sú to doručovateľské služby (adresa doručenia). Tieto údaje sú vždy poskytnuté jednorazovo pre vybavenie Vašej konkrétnej objednávky.

V súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov sa predpokladá podľa ust. § 15 ods. 1 písm. e) bod 3 a bod 4 ZnOOÚ, že údaje budú poskytnuté a sprístupnené nasledovným tretím stranám, resp. okruhu príjemcov: Slovenská pošta, a.s., so sídlom Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel Sa, Vložka č.803/S. Vaše osobné údaje sme oprávnení spracovávať aj po skončení pôvodného účelu spracovania len v nevyhnutnom rozsahu pre účely fakturácie úhrad, evidencie, vymáhania a postupovania pohľadávok za poskytnutú službu, na účely vybavenia podaní účastníka, na uplatnenie práv alebo na splnenie iných povinností uložených všeobecne záväznými právnymi predpismi. Ak máte podozrenie, že Vaše osobné údaje sú neoprávnene spracúvané, máte právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov na "Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava".

Alternatívne riešenie sporov

V prípade, že Kupujúci - spotrebiteľ nebol spokojný s vybavením reklamácie Predávajúcim alebo keď sa Kupujúci – spotrebiteľ obrátil na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu a nebol spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva, má Kupujúci – spotrebiteľ právo obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak Predávajúci na takúto žiadosť odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, má Kupujúci – spotrebiteľ právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov. Subjektom alternatívneho riešenia sporov je Slovenská obchodná inšpekcia, Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27, resp. iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke www.mhsr.sk). Kupujúci – spotrebiteľ je oprávnený si vybrať subjekt alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov na ktorý sa obráti. Spotrebiteľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke TU.

Prepravné podmienky

Objednávky z tohoto obchodu posielame iba na územie SR.

Dodávka tovaru je prostredníctvom Slovenskej pošty. Po obdržaní platby od zákazníka je objednaný tovar zaslaný prostredníctvom Slovenskej pošty na danú adresu. Balík je zaradený v triede A, krehké. Dodacia lehota je na druhý pracovný deň od podania zásielky v rámci celého Slovenska. Zodpovednosť za prípadné poškodenie obsahu nesie v plnej miere prepravca. Maximálna objednávka pri preprave poštou je 12 fliaš(2 balenia).

Hodnota poštovného je 5.60€ na 1 balenie vína (6ks).

Osobný odber

V prípade, že zvolíte túto formu dopravy, Vaša objednávka bude nachystaná k osobnému odberu na Považí, alternatívne vo Vysokých Tatrách a okolí. Budeme Vás informovať kedy a kde, akonáhle bude možné objednávku vyzdvihnúť.

Vinomanak.sk je prevádzkovaný firmou Pa&Pa art, Moyzesova 1909/1B, 020 01 Púchov, Slovensko. IČO: 43 451 161, IČDPH: SK1077217460.